הודעה: כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים בתאריך 10.12.2023 - גמלא הראל

הודעה: כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים בתאריך 10.12.2023

גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ
("החברה")
ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ראשון, 10 בדצמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה בדרך בגין 132, מרכז עזריאלי (הבניין המרובע), קומה 29, תל אביב (טל': 03-6086818) ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי יום שני ה-11 בדצמבר 2023 בשעה 15:00.
על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 1 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-120846) ("הדוח המיידי") כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").
הצבעה והודעות עמדה: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתרי ההפצה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

על סדר היום:
1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים);
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר;
3. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ראשון, ה-12 בנובמבר 2023 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

מועדי הצבעה והמצאת הודעות עמדה:
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 30 בנובמבר 2023.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: 5 בדצמבר 2023.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (יחד עם אישור בעלות) הינו: יום ראשון, 10 בדצמבר 2023, לא יאוחר מהשעה 11:00.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני – המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום ראשון, 10 בדצמבר 2023, לא יאוחר מהשעה 09:00.

גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ

WhatsApp