הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-20.09.2022 - גמלא הראל

הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-20.09.2022

גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום שלישי, 20 בספטמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה בדרך בגין 132, מרכז עזריאלי (הבנין המרובע), קומה 29, תל אביב (טל': 03-6086818) ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי יום רביעי ה-21 בספטמבר 2022 בשעה 15:00.
על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 15 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-103471) ("הדוח המיידי") כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.
על סדר היום:
1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים);
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר;
3. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021;
המועד הקובע – המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום שלישי, ה-23 באוגוסט 2022 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.
כתבי הצבעה והודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 10 בספטמבר 2022.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: 15 בספטמבר 2022.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום שלישי ה-20 בספטמבר 2022 לא יאוחר מהשעה 11:00.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני – המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום שלישי ה-20 בספטמבר 2022 לא יאוחר מהשעה 09:00.
גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ

WhatsApp