הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-21.11.2021 - גמלא הראל

הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-21.11.2021

גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים ביום א', 21 בנובמבר 2021, בשעה 14:00, אשר תתקיים במשרדה הרשום של החברה בדרך בגין 132, מרכז עזריאלי (הבנין המרובע), תל אביב, קומה 29 (להלן: "האסיפה").

ככל שלא יהיה מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', 22 בנובמבר 2021, בשעה 14:00.

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידי בדבר זימון אסיפה של החברה מיום 7 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-094966) (להלן: "דוח זימון האסיפה").

 

על סדר היום:

לאשר את מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

 

המועד הקובע – המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום א' 14 בנובמבר 2021 (להלן: "המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני – המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: ביום א', 21 בנובמבר 2021, בשעה 08:00.

גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ                    

WhatsApp