״כרית הבטחון״ של גמלא הראל : התהליך

הבנק המלווה דורש מיזמים העמדת הון עצמי בצורה של מזומן או נכסים נזילים (פיקדון/ערבות בנקאית), או על ידי שעבוד נכסים. גמלא הראל מעמידה ליזם את ההון העצמי הנדרש בדיוק במועד בו הוא זקוק לו, בין אם בשלב רכישת הקרקע או בשלב תחילת הקמת הפרויקט. השלמת ההון מותנית בקבלת הסכמת הגורם המלווה את הפרויקט. לגמלא הראל …