תהליך המימון - גמלא הראל

זה הכל בשבילך! חבילות מימון מותאמות לכל יזם

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל”ן מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מגבשים ללקוחותינו פתרון פיננסי כולל ומקיף המאפשר לכל אחד מהם להוציא אל הפועל פרויקטים חדשים – תוך מינוף ההון הקיים

התהליך שלנו

הבנק המלווה דורש מיזמים העמדת הון עצמי בצורה של מזומן או נכסים נזילים (פיקדון/ערבות בנקאית), או על ידי שעבוד נכסים. גמלא הראל מעמידה ליזם את ההון העצמי הנדרש בדיוק במועד בו הוא זקוק לו, בין אם בשלב רכישת הקרקע או בשלב תחילת הקמת הפרויקט. השלמת ההון מותנית בקבלת הסכמת הגורם המלווה את הפרויקט. לגמלא הראל הסדרי פעולה להשלמת הון עצמי עם כל הבנקים וחברות הביטוח בישראל.

שלב א

בדיקת התאמה

לצורך העמדת מימון הון עצמי לפרויקט, בוחנת החברה את הנתונים הבאים: פרופיל חברה- בו מפורט ניסיון החברה והפרויקטים השונים שהוקמו על ידה; דו”חות כספיים ודו”חות עושר – לצורך בחינת יכולת פיננסית; דו”ח אפס/תכנית עסקית- לצורך הצגת הפרויקט ובחינת התאמתו למימון הון עצמי.

שלב ב

תוכנית המימון

בתום בחינת נתוני היזם והפרויקט, מגבשת גמלא הראל תוכנית למימון ההון העצמי, לאחר שנלקחו בחשבון הצרכים האינדיבידואליים של היזם והפרויקט. לאחר בניית התוכנית ואישור תנאיה מול היזם, נחתם הסכם מימון.

שלב ג

העמדת המימון

העמדת המימון מתבצעת בהתאם לצורכי הפרויקט, ולפי המועדים בהם נדרש היזם על ידי הבנק המלווה להעמיד את ההון העצמי, לצורך תחילת הליווי הבנקאי.

שלב ד

החזר המימון

החזר המימון על ידי היזם מתבצע בגמר הפרויקט, באמצעות שחרור עודפי הפרויקט. גמלא הראל מעמידה בפני היזם מספר מסלולי החזר, תוך מתן גמישות מרבית, בהתאם לאופי הפרויקט ולצרכיו.