מימון הון עצמי - גמלא הראל

מימון הון עצמי


פורסם ב

השלמת הון עצמי / משלים הון עצמי / הלוואת מזנין / מימון הון עצמי.

כלי פיננסי המאפשר ליזמים שחלק מההון העצמי הנדרש לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקט אינו זמין עבורם – להעמיד לרשות הבנק את מלוא ההון העצמי. שיעורי ההון העצמי הניתנים למימון עשוי להגיע עד 60% מסך ההון העצמי הנדרש על ידי הבנק. כלי פיננסי זה מכונה "הלוואת מזנין (mezzanine)". מזנין הוא מונח מתחום האדריכלות המתייחס לקומת הביניים בבניין, בין קומת הקרקע לבין הקומה שמעליה. בהשאלה, הלוואת מזנין עומדת בקומת הביניים, בין ההון העצמי של היזם לבין המימון הבנקאי של הבנק המלווה. בארה"ב שוק המזנין הוא שוק משוכלל ופועלות בו חברות השקעות, קרנות מימון וגופים פיננסים נוספים.

השלמת הון עצמי מיועדת לא רק ליזמים שאין ברשותם מלוא ההון העצמי. הלוואה זו מיועדת גם ליזמים שמעונינים להרחיב את היקף הפרויקטים המבוצעים על ידם. הביטחונות הנדרשים לצורך קבלת הלוואת מזנין הם משכנתא בדרגה שנייה, אחרי הבנק המלווה. התמורה להלוואה מתבצעת באמצעות החזר ריבית על ההון או באמצעות החזר מרווחי הפרויקט, או שילוב בין השניים.