הון עצמי - גמלא הראל

הון עצמי


פורסם ב

הון עצמי הוא מונח חשבונאי שמשמעותו עודף נכסי החברה על התחייבויותיה. דהיינו – ההפרש בין שווי נכסי החברה לבין ההתחייבויות שלה. ההון העצמי מורכב בעיקר מהון המניות ומהעודפים (רווחי החברה שלא חולקו לבעלי המניות). לכשעצמו הון העצמי הוא לא נתון ריאלי, אלא תוצאה של חישוב ההפרש בין שני נתונים "ריאליים" – הנכסים וההתחייבויות. ההון העצמי נחשב הסכום מינימלי אותו ניתן לדרוש תמורת החברה. לכן, במקרה של פרויקט בתחום הנדל"ן, יכול ההון העצמי לשמש בטוחה עבור הבנק המלווה.