הון עצמי - סיוע ליזמים - גמלא הראל

הון עצמי – סיוע ליזמים


פורסם ב

ענף הנדל"ן הוא ענף עתיר הון, המחייב את היזמים הפועלים בו להיות בעלי מקורות הון עצמי זמינים ומיידיים. רוב פרויקטי הנדל"ן ממומנים כיום באמצעות ליווי בנקאי, הניתן על ידי הבנקים המסחריים. על מנת לקבל את הליווי הפיננסי ההכרחי מהבנק, נדרש היזם לרוב להעמיד ממקורותיו העצמיים הון עצמי בשיעורים הנעים בין 40%-20% מכלל עלויות הפרויקט.

עבור הבנק, הון עצמי זה מהווה בטוחה למקרה בו יחול כשל בפרויקט, ומקורותיו הכספיים של היזם לא יכסו את מלוא העלות. הבנק המלווה דורש כי הון עצמי יועמד בצורה של מזומן או באמצעות נכסים נזילים (פיקדון, ערבות בנקאית), או לחילופין על ידי שעבוד נכסים.

ריתוק ההון העצמי של היזם לטובת הבנק למשך כל תקופת הפרויקט עלולה להגביל אותו במידה ניכרת, ולמנוע ממנו לקדם פרויקטים נוספים במקביל ולמעשה להמשיך ולצמוח מבחינה עסקית.

גמלא הראל מסייעת ליזמים להעמיד את ההון העצמי הנדרש על ידי הבנק, באמצעות השלמת הון עצמי. השלמת הון עצמי על ידי גמלא הראל מספקת לבנק את "כרית הביטחון" שהוא דורש, ובנוסף מסייעת ליזם למנף את ההון הקיים ברשותו לטובת פרויקטים נוספים.

רוצים לדעת עוד על השלמת הון עצמי של גמלא הראל? צרו קשר ונשמח לסייע